Коммерческая

Улан-Удэ, микрорайон 140А, 10А
Улан-Удэ, улица Коммунистическая, 46
Улан-Удэ, улица Тобольская
Улан-Удэ, микрорайон 140А, 10Г
поселок городского типа Баляга, 2
Улан-Удэ, улица Хахалова, 10Б
Улан-Удэ, улица 140А Микрорайон, 10г